Eng | Rus

 EESTI-VENE KULTUURISUHTED      S. ISSAKOV    >>

Koduleht “ESTO-RUSSICA” on pühendatud uurimustele (ja uurimuste autoritele), milles käsitletakse eesti-vene ajaloolisi-, kirjandus- ja kultuurisidemeid, vene kogukonna elu ja kultuuri Eestis, pagulaskultuuri Eesti Vabariigis 1920.–1930. aastatel. Kõik need teemad asuvad väljaspool kitsamat akadeemiliste huvide ringi ning köidavad laiema lugejaskonna tähelepanu Eestis ja ka väljaspool meie riiki.

Kodulehe loomist on toetanud EV Haridus- ja Teadusministeerium ja see on koostatud TÜ vene kirjanduse õppetooli poolt. Veebilehe autorid püüavad tuua üldsuse ette need uurimustööd, mille ette valmistamises on osalenud mitmete aastate vältel õppetooli liikmed, üliõpilased ja vilistlased ning mis on ilmunud väga erinevates väljaannetes (mõnikord oli nende tiraaž üliväike ja seega raskesti kättesaadav). Juhtivspetsialistiks kõigil neil aladel oli (ja jääb) professor ning kauaaegne vene kirjanduse õppetooli juhataja Sergei Issakov (1931–2013), kelle mälestusele ongi pühendatud meie veebileht.

Veebilehe struktuur loob ettekujutuse sellest, milliseid materjale ta sisaldab. Selle esimene osa kannab pealkirja “Kroonika”. See sisaldab teksti, milles on fikseeritud päevade kaupa Eesti vene kogukonna kultuuri- ja ühiskondliku elu tähtsamad sündmused aastatel 1918–1940. Kodulehe teine alajaotus — Biographica — sisaldab Eesti vene kultuuritegelastele pühendatud materjale. Nendeks on kaks märkraamatut, artiklid ja olukirjeldused, mille alusel koostatakse tulevikus Biograafiline leksikon (selle loomisidee kuulub aastasse 1993). Estica on veebilehe osa, kus paiknevad materjalid (artiklid, artiklite kogumikud, monograafiad) eesti-vene kirjandus- ja kultuurisidemetest. Järgnev alajaotus — S. Issakov — tutvustab õpetlase elulugu ning teaduspärandit, siia on paigutatud ka S. Issakovi teadustööde bibliograafia. Alajaotus õpetajatele sisaldab populaarteaduslikku laadi materjale, mida võib koheselt kasutada koolitundides. Samas võiksid kõik veebilehe materjalid kujuneda õpilaste uurimusprojektide aineseks ning aidata õpetajaid valmistuda vastavateks erikursusteks põhikoolides ja gümnaasiumides. Teavet “Esto-Russica” kodulehe tegijate kohta võib leida alajaotusest Projektist. Lingid aitavad leida analoogseid kodulehekülgi ning teisi interneti materjale.

Loodame, et koduleht “Esto-Russica” kujuneb kasulikuks ressursiks teadlastele, õpetajatele, tudengitele, gümnaasiumiõpilastele ning kõigile eesti-vene kultuurisidemete huvilistele. Loodame kõigi interneti kasutajate laiemale koostööle. Lõppkokkuvõttes peaks veebilehest kujunema interaktiivne keskkond, mis ühendab osalejaid mitmetest maadest. Koduleht on tänu oma spetsiifikale interdistsiplinaarne, sellepärast kutsume koostööd tegema nii kirjandusteadlasi kui ka ajaloolasi, lingviste, kulturolooge, arhiivinduse spetsialiste, bibliograafe. Ettepanekuid ja märkusi palume saata aadressil estorussica@ut.ee.

Issakov on sündinud Narvas, 1949.a. astus ta Tartu Ülikooli ajaloo-keele teaduskonna vene keele ja kirjanduse osakonda, mille lõpetas cum laude 1954.a.

  PROJEKTI KROONIKA  >>
Siin kajastuvad projekti
laiendamisega seotud
põhilised sündmused.
  LINGID  >>
Siit võib leida viiteid eesti-vene kultuurisidemeid ja kultuuridevahelist kommunikatsiooni kajastavatele veebilehtedele.